Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Samowolka chińskiej spółki? Interes Skarbu Państwa i Mieszkańców się nie liczy?

Samowolka chińskiej spółki? Interes Skarbu Państwa i Mieszkańców się nie liczy?

W Polsce lokalnej od wielu lat spotykamy się z coraz bardziej nasilającym się zjawiskiem, jakichś dziwnych, nieformalnych układów, które nie mają podziałów ideologicznych, gdzie barwy partyjne, czy też barwy przynależności organizacyjnej są mocno fikcyjne. Tym razem będzie to historia na której stracić może wiele milionów skarb państwa, a zarobić mają lokalni „bonzowie”.

Jak ustalili dziennikarze portalu Pressmania.pl i GłosGminny.pl do takiej niegospodarności może dojść przy przebudowie linii 220kV na trasie Krajnik-Glinki. Wszystko pod czujnym okiem projektantów z chińskiej spółki Pinggao Group  Co., Ltd oddział w Polsce. W sprawę zaangażowani są samorządowcy z gminy Dobra pod Szczecinem. Czy mieszkańcy zostaną wysłuchani? A sprawie przyjrzy się prokuratura?

W związku z doniesieniami medialnymi jak powyżej oraz odpowiadając na skierowaną do mnie przez mieszkańców Gminy Dobra prośbę o interwencję postanowiłem skierować interpelację poselską w tej sprawie za pośrednictwem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło do sekretarza stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego oraz Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

INTERPELACJA POSELSKA

W sprawie rzeczywistego zakresu aktualnie prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa linii 220 KV Krajnik-Glinki” wobec sprzeczności występującej pomiędzy charakterystyką inwestycji przedstawionej na stronie internetowej Polskie Sieci Energetyczne S.A. w pozycji Aktualnie Prowadzone Inwestycje, a zakresem przedstawionym mieszkańcom i na stronie wykonawcy tego zadania PINGGAO GROUP CO.LTD będącego Oddziałem Chińskiej Spółki Kapitałowej z siedzibą w HENAN China.

W związku z przekazanymi interwencjami mieszkańców Gminy Dobra k.Szczecina zaniepokojonych działaniami na terenie gminy przedstawicieli PINGGAO GROUP CO.LTD  przedstawiającymi się jako wykonawcy zadania przebudowy linii energetycznej 220 KV Krajnik-Glinki i reprezentanci Polskich Sieci Energetycznych S.A. zgłaszam pytania, co do wyjaśnienia sprzeczności pomiędzy treścią przedstawionej charakterystyki tej inwestycji przez Polskie Sieci Energetyczne S.A. na stronie internetowej spółki w rozdziale pt. Aktualnie Prowadzone Inwestycje a zakresem sugerowanym przez przedstawicieli  Oddziału w/w chińskiej spółki jako wykonawcy inwestycji na jej stronie internetowej www.liniakrajnikglinki.pl  i w osobistych kontaktach z mieszkańcami.

Z charakterystki inwestycji przedstawionej przez PSE S.A. wynika, że : „Zadanie obejmuje  PRZEBUDOWĘ JEDNOTOROWYCH ODCINKÓW ISTNIEJĄCEJ linii 220 KV- Krajnik-Glinki od słupa nr 57 w gminie Kołbaskowo do słupa 102 w gminie Dobra oraz od słupa nr 125 (gmina Police) do stacji Glinki  na odcinki DWUTOROWE 220KV oraz modernizację istniejących nie przebudowywanych odcinków linii 220 KV ( wymiana przewodu odgromowego oraz budowa nowych traktów światłowodowych na całej linii-od stacji Krajnik do stacji Glinki. Zmodernizowana linia obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych oraz poprawi niezawodność całego systemu KSE.

Wykonawca w/w Oddział Chińskiej Spółki kapitałowej na stronie internetowej inwestycji w rozdziale „Zakres Prac” – przytacza zakres prac wskazany w powyższej charakterystyce PSE S.A., ale dodatkowo wprowadza nie dotyczący tej inwestycji  zakres prac modernizacyjnych stacji energetycznej Pomorzany w Szczecinie oraz dodaje końcowe zadanie pn. ”rozbiórka jednotorowych odcinków, które przewidziano do zastąpienia nową infrastrukturą”. Wykonawca sugeruje w rozmowach z mieszkańcami, że sformułowanie „nowa infrastruktura” nie oznacza zastąpienia nowymi elementami dwutorowych odcinków sieci 220kV zamiast starych jednotorowych elementów sieci 220KV które, co jest oczywiste muszą zostać zdemontowane zanim zostaną zastąpione nowymi dwutorowymi, ale twierdzi, że określenie  przebudowa jednotorowych odcinków istniejącej linii energetycznej 220 kV na terenie gminy Dobra oznacza przesunięcie tej linii z terenów granicznych z miastem Szczecin o kilkanaście kilometrów w głąb gminy Dobra przecinając  wzdłuż cały teren gminy od granicy z gminą Kołbaskowo, po granicę z gminą Szczecin.

Sugestie takiego zakresu zleconej inwestycji wykonawca prezentuje w rozdziale pt. „Harmonogram Inwestycji” gdzie zakreśla zadania pt.: „przygotowanie propozycji trasy linii, przeprowadzenie procesu uzyskania decyzji środowiskowej przed rozpoczęciem budowy, przeprowadzenie  procesu uzyskania zgody właścicieli nieruchomości przez które linia będzie przechodzić”, podczas gdy w charakterystyce inwestycji PSE S.A. jest mowa wyłącznie o przebudowie  jednotorowych odcinków istniejącej linii 220KV zlokalizowanej w całości  na gruncie skarbu państwa.

Zakres pojęcia przebudowa  dotyczy istniejących obiektów budowlanych i nie pokrywa się z zakresem pojęcia budowa nowych obiektów a zatem nie ma potrzeby przeprowadzania powyższych procedur.

Zdaniem mieszkańców zakres prac sugerowanych przez wykonawcę, wkraczających na nowe tereny gminy, w tym na grunty prywatne przewidziane pod budownictwo jednorodzinne w studium uwarunkowań planistycznych gminy jest niezgodny z zakresem prac wskazanym przez inwestora PSE.SA.

Mieszkańcy gminy Dobra podnoszą, że zmiana  zakresu prac sugerowana przez wykonawcę a pozostająca  w sprzeczności z założeniami wynikającymi z charakterystyki inwestycji przedstawionej przez  PSE S.A. to także  potężna różnica w kosztach inwestycji.

Wykonawca zamiast przebudowywać na dwutorowe obecnie jednotorowe odcinki istniejącej linii, chce budować od podstaw całą dwutorowa linię 220KV od istniejącego dwutorowego odcinka na granicy gminy Gryfino z gminą Kołbaskowo przez teren Gminy Dobra  do istniejącego  słupa 102 w miejscowości Wołczkowo rozpoczynającego końcowy dwutorowy odcinek linii 220kV w kierunku Glinek .

Ponadto budowa od podstaw dwutorowej linii według dotychczas prezentowanych rozwiązań jej przebiegu przez wykonawcę wiąże się z potężną ingerencją w tereny leśne i tak już na znacznym odcinku na terenie gminy obciążonymi obecnie istniejącym dwutorowym odcinkiem linii 220KVod słupa 102 w miejscowości Wołczkowo do granicy z miastem Szczecin, podczas gdy przebudowa linii nie wiąże się z ingerencja w tereny leśne.

Przedstawiając powyższe mieszkańcy oczekują na wyjaśnienie przez inwestora rzeczywistego zakresu planowanych prac dot. przebudowy linii 220 KV Krajnik Glinki a gdyby zakres ten pokrywał się z sugestiami wykonawcy, udzielenia odpowiedzi na pytania.

W związku z tym jako poseł na Sejm RP pytam:

  1. W czyim interesie leży kosztochłonne przenoszenie linii energetycznej  a zatem jej budowa od podstaw, skoro jej dotychczasowy przebieg odbywa się w wyznaczonym pasie technologicznym biegnącym po gruntach skarbu państwa od 1974r.a zatem nie jest w żaden sposób zakłócony innym prawem?
  2. Dlaczego działaniem takim inwestor chce premiować właścicieli gruntów wokół przebiegu obecnego pasa technologicznego, którzy nabywali ten grunt po atrakcyjnych cenach ze względu na obciążenie sąsiedztwem linii i świadomi obecności linii  w ten grunt inwestowali zagęszczając budownictwo jednorodzinne wokół linii, co teraz wykonawca przedstawia jako argument do przenoszenia tej linii na koszt spółki skarbu państwa czyli na koszt  wszystkich?
  3. Dlaczego właściciele działek budowlanych obecnie wskazywani jako zobowiązani poddania ich własności służebności przesyłu nowobudowanej linii mają ponosić konsekwencje takiego premiowania właścicieli gruntów wokół istniejącego przebiegu linii, którzy własność tę świadomi sąsiedztwa linii nabywali?
  4. Dlaczego społeczność gminy ma być pozbawiona kolejnych hektarów lasu podczas gdy teren gminy stanowi teren rekreacji nie tylko mieszkańców gminy Dobra ale mieszkańców miasta Szczecin?

W sytuacji gdy obecnie toczy się burza medialna wokół każdego drzewa wyciętego na prywatnej posesji, wykonawca lekką ręką kreśli plany wielohektarowych wycinek lasu i usiłuje przeforsować budowę nowych odcinków linii zamiast wykonać jedynie nie współmiernie  mniej kosztowną ich przebudowę zgodnie ze wskazanym zakresem w zadaniu inwestycyjnym a przy tym  bez ingerencji w środowisko przyrodnicze.

Sprawa ta wymaga pilnego wyjaśnienia i odpowiedzi na postawione pytania, bowiem wykonawca zapowiada już zlecanie prac geodezyjnych i chce przystąpić jak najszybciej do budowy linii, co stworzy  fakty dokonane.

Pragnę także zapytać, jaki nasze państwo ma interes w tym, żeby środki płynące ze spółki skarbu państwa na inwestycje celu publicznego były kierowane do tego typu zagranicznych spółek zamiast do krajowych wykonawców? Przecież w branży budowlanej nie brakuje tego typu firm, co przynosiłoby dodatkowy zastrzyk środków finansowych do budżetu państwa, bo podatki płacone przez polskie przedsiębiorstwo zostałyby w kraju.

dr hab. prof. UP Józef  Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15