Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Ustawy dezubekizacyjna do nowelizacji. Zgłaszam poprawki szefowi MSWiA

Ustawy dezubekizacyjna do nowelizacji. Zgłaszam poprawki szefowi MSWiA

Złożyłem kolejną interpelację w związku z przyjętą przez Sejm RP tzw. ustawą dezubekizacyjną, która słusznie odbiera nienależne przywilej byłym funkcjonariuszom aparatu represji Polski Ludowej. Jednakże w ustawie tej zawarte zostały pewne nieścisłości, które wymagają poprawek. W związku z tym przesłałem i zgłosiłem szefowi MSWiA proponowane poprawki oraz ich uzasadnienie. Jednocześnie pytam w jakim trybie i kiedy podniesione przeze mnie nieprawidłowości i niejasności w ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy Policji, wprowadzone w dniu 16 grudnia 2016 roku zostaną naprawione?

Szanowny Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze
Przeanalizowanie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…  (zwanej powszechnie po wprowadzeniu ostatnich zmian ustawą dezubekizacyjną, z racji pozbawiania przywilejów wynikających ze służby w komunistycznych organach represji) zmienionej Dz. U. z 2016 r. poz. 2270, wskazało kolejne elementy niespójne lub niekonsekwentne, uniemożliwiające właściwe stosowanie jej zapisów, lub sprzeczne z innymi aktami prawnymi.

W art. 13 b, wskazującym cywilne i wojskowe instytucje i formacje, w których służbę uznaje się za służbę na rzecz totalitarnego państwa, w punkcie 2. w podpunkcie c, z nieznanych przyczyn nie zostali uwzględnieni także Komendanci Powiatowi (Miejscy, Dzielnicowi) MO, chociaż byli oni zwierzchnikami funkcjonariuszy SB i realizowali oraz nadzorowali realizowanie zadań tej służby. Jest to tym bardziej paradoksalne, że np. za  wykonanie operacji internowania działaczy NSZZ „Solidarność” w czasie wprowadzania stanu wojennego odpowiadali właśnie komendanci MO, ze względu na niezbyt liczne wtedy struktury SB.

W ustawie dezubekizacyjnej nie uwzględniono w ogóle funkcjonariuszy Wydziału Ochrony Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i podległych temu Wydziałowi funkcjonariuszy Działów Ochrony poszczególnych zakładów, chociaż to właśnie ci funkcjonariusze realizowali zadania Służby Bezpieczeństwa w stosunku do osadzonych/skazanych oraz prowadzili pracę operacyjną na terenie zakładów karnych. W efekcie ustawa w tym zakresie jest niespójna z ustawą o IPN, na mocy której przejęto z archiwów CZZK i Okręgowych Zarządów Zakładów Karnych akta funkcjonariuszy pionu ochrony, uznając ich za funkcjonariuszy organów represji państwa totalitarnego. Takie ujęcie w obecnej ustawie dezubekizacyjnej zwalnia spod jej działania kilkudziesięciotysięczne grono funkcjonariuszy bezpieki więziennej. W zasadzie, zgodnie z zapisami tej ustawy, za funkcjonariuszy państwa totalitarnego uznani mogą być tylko funkcjonariusze więziennictwa z okresu do 1956 r., kiedy zakłady karne podlegały bezpośrednio Departamentowi Więzień i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

W poszczególnych ustawach – o IPN, lustracyjnej i dezubekizacyjnej – stosuje się odmienne nazewnictwo objętych przepisami tych ustaw funkcjonariuszy, np. jako „wykonujących zadania na rzecz państwa totalitarnego” albo „funkcjonariuszy organów represji państwa totalitarnego”, co powoduje galimatias pojęciowy i zaciemnia logikę całości zagadnienia dezubekizacji. Ponadto pojęcia owe i ich ustawowe wykładnie są sprzeczne, co może powodować problem w stosowaniu określonych ustawami norm prawa i wywoływać roszczenia objętych tymi ustawami funkcjonariuszy. Należałoby przejrzeć i ujednolicić przepisy wymienionych ustaw pod kątem legislacyjnym i interpretacyjnym, aby wyeliminować niejednoznaczności definicji oraz wykładni, dla stworzenia spójnego systemu prawnego w tym zakresie.
Proszę o odpowiedź w jakim trybie i kiedy podniesione przeze mnie nieprawidłowości i niejasności w ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy Policji, wprowadzone w dniu 16 grudnia 2016 roku zostaną naprawione?

Z poważaniem,
dr hab. prof. UP Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15

Powyższa interpelacja jest uzupełnieniem poprzedniej, którą znajdą Państwo w tekście pt. „Konieczna jest nowelizacja tzw. ustawy dezubekizacyjnej„.

Fot. Formacja funkcjonariuszy MO/ZOMO wyposażona w tarcze oraz pałki; za stojącymi widoczny samochód marki GAZ-69 z wyrzutnią granatów łzawiących, przy której stoi 2 funkcjonariuszy. (IPN By 51/84 t. 1)

Zamknij okno