Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Zmiana regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiana regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 wobec uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród instytucji, do obowiązków których należy udostępnianie informacji o  środowisku i jego ochronie  należy Sejm RP. Dotąd nie został uregulowany tryb udzielania  tej informacji –  to jest kolejny przykład porządkowania pastwa polskiego po    rządach     poprzedniej koalicji . Proponowana regulacja  daje także możliwość nieudostępniania takiej informacji w określonych przypadkach, przez właściwy podmiot  Kancelarii Sejmu.  Oczywiście przewiduje się też tryb odwoławczy od takiej  decyzji.

Bardzo ważnym fragmentem przedłożonego projektu jest uwzględnienie w niej regulacji wynikających z przyjęcia przez Sejm w styczniu tego roku Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Chodzi tu o ocenę przewidywanego wpływu projektu u stawy lub rozporządzenia na działalność małych przedsiębiorców. Jest to bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej przez różne podmioty i zabezpieczenia w niej interesów małych – często rodzinnych przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Klub Kukiz’15 opowiada się za przyjęciem przez Sejm przedłożonej uchwały zmieniającej Regulamin funkcjonowania Sejmu RP.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl