Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Interpelacja do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów

Interpelacja do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów

W sprawie relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (projektu z dnia 10.02.2017 r. ustawy – Prawo Przedsiębiorców) do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Szanowny Panie Premierze! Nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzoną ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniono kilkadziesiąt innych ustaw i wprowadzono do tych aktów prawnych obowiązek stosowania   w procedurach kontrolnych postanowień rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lecz żadnej zmiany nie wprowadzono w odniesieniu do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi to do wniosku, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w aktualnym stanie prawnym nie znajduje zastosowania do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wskazuje na to także aktualne orzecznictwo np. treść uzasadnienia: prawomocnego wyroku WSA  w Krakowie (sygn. III SA/Kr 1002/09), wyroku NSA  z 21.10.2010 r. (sygn.  I OSK 632/10) oraz postanowienia NSA z 18.02.2016r. (sygn.  I OSK 263/16) i funkcjonująca w porządku prawnym ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu przyjęta w Genewie 11 lipca 1947 r., Dz. U. 1997 r. Nr 72, poz. 450).

   W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy w świetle ww. orzeczeń Sądów Administracyjnych w aktualnym stanie prawnym regulacje zawarte w rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej znajdują zastosowanie do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, a jeżeli tak, to które z nich, na jakiej podstawie i w jakim zakresie?
  2. Czy w świetle stanowisk Prezesa Rady Ministrów zawartego w pismach (znak DSPA-140-23(4)/10) z daty 29 kwietnia 2010 r. (do druku sejmowego nr 2739 VI kadencji Sejmu), (DKRM-140-253(3)/14) z daty 6 marca 2015 (do druku sejmowego nr 3002 – VII kadencji Sejmu), w aktualnym stanie prawnym, postanowienia ww. konwencji Nr 81 MOP, we wszystkich kontrolach podmiotów podległych systemowi polskiej inspekcji pracy wyłączają Państwową Inspekcję Pracy z ograniczeń w zakresie procedur kontrolnych określonych w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?
  3. Czy w opinii Pana Premiera wszystkie regulacje zawarte w rozdziale 5 „Ograniczenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej” projektu z dnia 10 lutego 2017 r. ustawy „Prawo przedsiębiorców” – zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji  będą miały zastosowanie do kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i jak wpłyną na to postanowienia ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu przyjętej w Genewie 11 lipca 1947 r., Dz. U. 1997 r. Nr 72, poz. 450) ?
  4. Czy w przypadku wątpliwości Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów przewiduje wprowadzenie w treści postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub zamieszczonego pod poz. UD195 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji  projektu „Prawo przedsiębiorców” – jednoznacznych uregulowań odnoszących się do kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy?

   Z wyrazami szacunku  

Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa


fot: Darmowe obrazy Pixabay