Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > PIP nadal nie eksponuje godła Rzeczypospolitej Polskiej na swojej stronie internetowej

PIP nadal nie eksponuje godła Rzeczypospolitej Polskiej na swojej stronie internetowej

Ponownie wystąpiłem do Głównego Inspektora Pracy, bo moje zdziwienie budzi uporczywy brak eksponowania godła Rzeczypospolitej Polskiej na stronie insternetowej PIP oraz brak stosowania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na drukach używanych przez inspektorów pracy – mających przecież status organu PIP. Jest to rażące zaniedbanie w formach działania i dokumentach kierowanej przez Pana instytucji, niejednokrotnie starającej się nawiązywać do tradycji II Rzeczypospolitej i to mimo deklaracji zawartej w otrzymanej od Pana odpowiedzi znak GG-495-710-6-6/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku. 

Poniżej pełna treść wystąpienia.

Wadowice, dnia 31 października 2019 roku

 

Szanowny Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

 

Szanowny Panie Inspektorze!
W nawiązaniu do mojego wystąpienia w Sejmie w dniu 23 listopada 2018 r. i poruszonej przeze mnie wówczas problematyki nie adekwatnego stosowania w Państwowej Inspekcji Pracy elementów symboliki narodowej, stwierdzam z ubolewaniem, że spośród instytucji państwowych podległych Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej jedynie PIP nadal nie eksponuje godła Rzeczypospolitej Polskiej na swojej stronie internetowej.

Zdziwienie moje budzi także uporczywy brak stosowania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na drukach używanych przez inspektorów pracy – mających przecież status organu PIP. Jest to rażące zaniedbanie w formach działania i dokumentach kierowanej przez Pana instytucji, niejednokrotnie starającej się nawiązywać do tradycji II Rzeczypospolitej i to mimo deklaracji zawartej w otrzymanej od Pana odpowiedzi znak GG-495-710-6-6/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Tematyka powyższa była również przedmiotem mojej interpelacji poselskiej nr 12377 w sprawie używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych. Z odpowiedzi z dnia 9 czerwca 2017 r., jakiej udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek wynika, że nie ma w tym względzie żadnych przeszkód prawnych.

Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w którego skład miałem zaszczyt wchodzić, promował w kraju idee upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Jednym ze sposobów takiego upamiętnienia powinno być, niewymagające poniesienia na ten cel istotnych nakładów finansowych, uzupełnienie strony internetowej PIP o godło RP oraz leżąca w Pana Inspektora gestii zmiana wzorów druków stosowanych przez inspektorów pracy w działalności kontrolno-nadzorczej, w taki sposób, by zawierały one wizerunek orła ustalony dla godła RP.

Wydaje się to właściwe nie tylko z uwagi na obchodzony niedawno jubileusz, ale przede wszystkim dla bardziej adekwatnej identyfikacji z Rzeczpospolitą Polską najliczniejszego spośród organów PIP, w imieniu której, wolą ustawodawcy, inspektorzy pracy w sposób samodzielny i niezależny prowadzą kontrole m.in. przestrzegania przepisów prawa pracy oraz wydają środki prawne, a także kierują pisma do podmiotów kontrolowanych i do obywateli.

Zdumiewa fakt, że mimo upływu prawie roku od mojego wystąpienia w Sejmie stan faktyczny nawet w najmniejszym zakresie nie uległ zmianie i coraz trudniej jest mi oprzeć się wrażeniu, że przy braku przeszkód natury prawnej, po stronie Kierownictwa tej podległej Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej instytucji państwowej nie ma faktycznej woli dokonania zmian w tym zakresie.

Wobec powyższego, kieruję do Pana Inspektora niniejsze pismo postulując, by w roku jubileuszu stulecia utworzenia Inspekcji Pracy, zgodnie z Pana deklaracją zawartą w piśmie z dnia 12 grudnia 2018 r., zechciał Pan Inspektor doprowadzić do zrealizowania powyższych postulatów. Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o działaniach podjętych w powyższej  sprawie.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

O sprawie pisaliśmy już wcześniej tutaj.

Fot. scren wiadomości superstacja.tv