Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Co z programem stypendialnym dla uczniów powiatu wadowickiego?

Co z programem stypendialnym dla uczniów powiatu wadowickiego?

Czas przerwać chocholi taniec Starostwa wokół pytań o stypendia dla uczniów powiatu wadowickiego. W związku z nie wystarczającymi wyjaśnieniami złożonymi przez wicestarostę Beatę Smolec w sprawie przyznawania i procedury występowania o stypendia dla uczniów w gpowiecie wadowickim ponownie pytam, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Jednocześnie proszę o informację o podjętych lub zamierzonych działaniach w tej materii jakie organ prowadzący przedsięwziął lub zamierza podjąć, by stan ten zmienić.

Poniżej pełna treść wystąpienia w sprawie programu stypendianego dla uczniów powiatu wadowickiego.

Wadowice, dnia 31 października 2019 roku

 

Szanowny Pan
Eugeniusz Kurdas
Starosta Powiatu Wadowickiego

 

Szanowny Panie Starosto,
na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w nawiązaniu do odpowiedzi Burmistrza Wadowic znak ZOPO.442.12.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. na mój wniosek z dnia 22 lipca 2019 r., uprzejmie proszę o przedstawienie mi informacji dotyczących wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki, według aktualnego stanu faktycznego, odpowiadających na pytania:

  1. Czy po dniu 31 lipca 2019 r. dyrektorom i innym nauczycielom, a w szczególności wychowawcom przekazano informacje o wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zadaniach i uprawnieniach związanych z procedurą przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe?
  2. Czy wśród uczennic/uczniów poszczególnych szkół występują osoby, wyróżniające się wynikami w nauce lub osiągnięciami sportowymi zasługującymi na przyznanie im przedmiotowego stypendium?
  3. Czy i ewentualnie od kiedy w poszczególnych placówkach Powiatu Wadowickiego zaczną być przyznawane stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe?
  4. O jakie kwoty w budżecie szkoły poszczególni dyrektorzy wystąpili dla udzielenia w 2020 r. przez dyrektora placówki stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90 c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, a przysługujących uczniom klas IV-VIII spełniającym wymogi wskazane w art. 90 g ust. 2 wym. ustawy?
  5. Czy po 31 lipca 2019 r. w poszczególnych placówkach oświatowych dyrektorzy powołali komisje stypendialne zgodnie z art. 90 g ust. 6 wym. ustawy, a jeżeli nie to dlaczego tego nie uczynili?
  6. Jaka jest liczba wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów świadczeń stypendialnych, złożonych po 31 lipca 2019 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przez wychowawców klas zgodnie z art. 90 g ust. 8 wym. ustawy, lub co jest powodem nie składania takich wniosków?
  7. Jaka jest liczba uczniów mogących ubiegać się o takie stypendium, w tym liczba uczniów, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 spełniali/spełniają obecnie wymogi wskazane w art. 90 g ust. 2 wym. ustawy dla przyznania im wymienionych rodzajów świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym?
  8. Jak ustalono i jaką średnią ocen według zasad określonych w art. 90 g ust. 7 wym. ustawy?

Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że świadczenia stypendialne na zasadach określonych w przytoczonych wyżej przepisach są przyznawane i wypłacane np. w szkołach Gminy Tomice. Jeżeli dyrektor danej placówki oświatowej dotychczas nie występował (nie występuje) o zapewnienie w budżecie szkoły środków na ten cel, w placówkach tych nie powołuje się komisji stypendialnych, a wychowawcy nie zgłaszają stosownych wniosków lub, jeżeli stypendia z jakichś innych względów nie są przyznawane, proszę o wyczerpujące wyjaśnienie mi powodów takiego stanu rzeczy i poinformowanie o zamierzonych działaniach w tej materii jakie organ prowadzący przedsięwziął lub zamierza podjąć, by stan ten zmienić.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wcześniejsze wystąpienia w tej sprawie przeczytacie tutaj.