Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kontrole PIP wg ustawy Prawo przedsiębiorców oraz Konwencji Nr 81 MOP

Kontrole PIP wg ustawy Prawo przedsiębiorców oraz Konwencji Nr 81 MOP

Skierowałem interpelację do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu stosowania w działalności kontrolnej inspektorów pracy przepisów rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz Konwencji Nr 81 MOP.

Pelna treść interpelacji.

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców „kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej”. Ratyfikowaną umową międzynarodową i mającą pierwszeństwo w stosowaniu nad ustawami krajowymi jest Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, której postanowienia art. 12 i 16 wdrożone postanowieniami  ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy określają zasady kontroli wykonywanej przez inspektorów pracy. Stwierdzić należy, że rozdział 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców pt. „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” zawiera normy ogólne, które znajdują zastosowanie w odniesieniu do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. Nie ulega jednak wątpliwości, że niektóre przepisy rozdziału 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy stanowią lex specialis względem odpowiednich regulacji rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców. Wydaje się więc, że w odniesieniu do kontroli przedsiębiorców prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Pracy przepisy rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców powinny obowiązywać tylko w takim zakresie, w jakim nie stoją w sprzeczności z ww. aktami prawnymi.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy postanowienia rozdziału 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, regulując kompleksowo zagadnienia dotyczące kontroli realizowanych przez inspektorów pracy, są przepisem szczególnym względem postanowień rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców ?
  2. Czy i ewentualnie w jakim zakresie postanowienia zawarte w rozdziale 5 ustawy Prawo przedsiębiorców znajdują zastosowanie do kontroli przedsiębiorców prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy ?
  3. Czy postanowienia ww. konwencji Nr 81 MOP wyłączają inspektorów pracy z ograniczeń w zakresie procedur kontrolnych określonych w rozdziale 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?
  4. Co konkretnie należy rozumieć pod stwierdzeniami „odpowiednie pełnomocnictwa” przywołanymi w art. 12 ust. 1 ww. Konwencji MOP w: Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państwach Unii Europejskiej ?
  5. W jakim maksymalnie terminie należy doręczyć kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienie do kontroli w przypadku wystąpienia zasadności wszczęcia jej w trybie art. 24 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ?

Z wyrazami szacunku
dr hab. prof. UP Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15