Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > MZK Oświęcim to „Stajnia Augiasza?

MZK Oświęcim to „Stajnia Augiasza?

Pracownicy MZK Oświęcim Sp. z o.o. zgłosili do mnie liczne sygnały o występujących w zakładzie nieprawidłowościach w zakresie stanu zaplecze technicznego oraz przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym postanowiłem wystąpić z pytaniami do dyrekcji tego przedsiębiorstwa.

Pełna treść pisma poniżej:

Wadowice, dnia 16 sierpnia 2019 roku

 

     

                      Szanowna Pani Bożena Fraś
                                               Prezes Zarządu MZK Oświęcim Sp. z o.o.
                         ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim

Szanowni Pani Prezes,
Pracownicy oraz przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego działającego w zarządzanym przez Panią  przedsiębiorstwie zgłosili do mnie oraz Państwowej Inspekcji Pracy liczne sygnały o występujących w zakładzie nieprawidłowościach w zakresie stanu zaplecza technicznego oraz przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych, w tym czasu pracy oraz pozostałych elementów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekazane mi informacje wskazują na występowanie w spółce licznych nieprawidłowości, a także na brak właściwej współpracy Zarządu ze Związkiem Zawodowym oraz brak reakcji na interwencje Związku.

Realizując prerogatywy wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę o odpowiedź na następujące pytania:

– Dlaczego przez znaczny okres myjnia funkcjonująca w MZK nie spełniała wymogów bhp i kto za ten stan odpowiadał? Czy osoba ta została pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej za niedopełnienie obowiązków?

– Dlaczego wielokrotnie i przez dłuższy czas naruszane były wymogi bhp w warsztatach naprawczych MZK? Kto zezwolił na funkcjonowanie pomieszczenia socjalnego dla pracowników w obrębie brudnego warsztatu i kto taki stan usankcjonował? Czy osoba ta (osoby te) poniosła (poniosły) konsekwencje dyscyplinarne?

– Dlaczego notorycznie naruszane były warunki dotyczące czasu pracy pracowników MZK, przekraczane dopuszczalne liczby godzin nadliczbowych oraz warunki należytego wynagradzania za pracę? Kto odpowiada za działania, narażające życie i bezpieczeństwo pasażerów wskutek zezwalania na prowadzenie pojazdów ponad dopuszczalne normy? Czy osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy poniosły odpowiedzialność dyscyplinarną, oraz czy nagminne naruszanie bezpieczeństwa zostało zgłoszone do organów ścigania?

– Czy zostało i od kiedy stworzone należyte zaplecze socjalne dla pracowników MZK, w tym warunki do spożywania posiłków?

– Czy został polepszony stan i standard zaplecza sanitarnego oraz czy pracownicy MZK mają zapewnione w czasie pracy odpowiednie pomieszczenia sanitarne, wc itp. na wszystkich liniach? Czy zostały sformalizowane wszystkie umowy dotyczące korzystania z pomieszczeń sanitarnych przez pracowników MZK?

– Dlaczego osoba odpowiedzialna za przestrzeganie warunków bhp w Spółce nadal piastuje swoją funkcję, mimo wykazania przez kontrole wielokrotnych naruszeń obowiązujących przepisów w wielu zakresach merytorycznych? Czy została ukarana dyscyplinarnie za lekceważenie obowiązków i nie reagowanie na interwencje Organizacji Związkowej?

– Czy prawdą jest, że Pani Prezes otrzymała nagrodę za rok 2018 w wysokości 12 tysięcy złotych i za co przyznana została ta nagroda, biorąc pod uwagę fakt, że nie za nienaganną pracę, skoro w wyniku kontroli zostały nałożone kary?

Uprzejmie proszę o pełne i wyczerpujące odpowiedzi na powyższe pytania w możliwie najszybszym terminie.

Z poważaniem
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. kolaż: Oswiecim.pl