Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Chocholi taniec Starostwa wokół pytań posła Brynkusa o stypendia dla uczniów

Chocholi taniec Starostwa wokół pytań posła Brynkusa o stypendia dla uczniów

Starostwo wadowickie ponownie zdawkowo odpowiedziało na wniosek posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa w sprawie informacji o stypendiach za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów. Gmina Wadowice przyznała, że dyrektorzy szkół nie występują z wnioskami o stypendia i w żadnej z placówek Gminy ta forma motywacji uczniów nie jest realizowana.

Sekretarz Gminy Wadowice Marta Budzyńska przekazała posłowi J. Brynkusowi informację, że przynajmniej w ciągu ostatnich dwóch lat żaden z dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina, nie przyznał i nie występował o stypendia dla uczniów swojej szkoły za wyniki w  nauce i osiągnięcia sportowe. Jak wynika z odpowiedzi, o stypendia takie nie występują do dyrektorów wychowawcy klas. Jednym z powodów jest brak w szkołach komisji stypendialnych oraz brak ustalenia określonych kryteriów (średniej ocen itp.) upoważniających do wnioskowanie o stypendia dla poszczególnych uczniów. Możliwość przyznawania uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jest fakultatywna, a szkoły unikają wprowadzenia tej formy instytucjonalnego wsparcia uczniów prawdopodobnie ze względu na dodatkową związaną z tym pracę. W efekcie w szkołach Gminy Wadowice nie funkcjonuje fundusz stypendialny, określony w artykule 90g ustawy o systemie oświaty. W ponownej odpowiedzi podkreślono, od 2001 roku w szkołach Gminy realizowana jest inna, również fakultatywnie stosowana forma motywacji uczniów, jaką są nagrody naukowe przyznawane najbardziej wyróżniającym się uczniom przez Rade Miejską.

Szczegółowych informacji zabrakło natomiast w dotyczącej szkół Powiatu Wadowickiego ponownej odpowiedzi podpisanej przez wicestarostę Beatę Smolec. W informacji podkreślono jedynie, że szkoła „może” przyznawać stypendia, co jednak wynika z postanowień ustawy i wiadome już było z poprzedniego pisma Starostwa, które nie odpowiedziało natomiast na pozostałe pytania posła, w tym najważniejsze – dlaczego, skoro szkoły mogą takie stypendia przyznawać, w szkołach powiatu wadowickiego się ich nie przyznaje? Nie odpowiedziano także, czy powiat zabezpiecza na ten cel odpowiednie środki w ramach subwencji oświatowej, a jeżeli tak, to na co są one przeznaczane, skoro nie na stypendia?

Czyżby urzędnicy Starostwa chorowali na brak umiejętności czytania ze zrozumieniem? Nawet jeżeli tak, pytania będziemy im zadawać do skutku – aż do uzyskania konkretnych i udokumentowanych odpowiedzi.

Stypendia Gmina

Stypendia Starostwo odp. 2x

 

Opracował Michał Siwiec-Cielebon, pracownik Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa